Nabízíme převzetí výkonu funkce předsedy SVJ nebo člena výboru SVJ

Na základě zákona 89/2012 Sb. převezmeme plnou právní zodpovědnost za Vaše Společenství vlastníků jednotek. Funkci předsedy SVJ vykonáváme zcela podle zákona a v souladu se stanovami domu.

Funkce předsedy SVJ se ujímáme na základě zvolení shromážděním vlastníků. Komunikujeme a kontrolujeme účetní a technickou správu domu. Provádíme pravidelnou kontrolu stavu domu, správnosti vedení účetnictví a vyúčtování služeb, kontrolu prováděné technické správy domu, kontrolu prováděných oprav, zejména kontrolu finanční náročnosti oprav, kontrolu hospodaření s finančními prostředky domu.

Předseda SVJ svolává shromáždění vlastníků, ve spolupráci se správní firmou připravujeme podklady pro schůze, návrhy oprav a rekonstrukcí.

Pokud ve Vašem domě máte problém s obsazením předsedy SVJ, nebo člena výboru, nikdo nechce tuto funkci vykonávat, námi nabízená služba Vám nabízí řešení.

Máme bohaté 14-leté zkušenosti.

Službu zajišťujeme pro oblast Prahy.

Nejsme správní firma, naopak naší prací je kontrola správních firem, aby pracovali v zájmu vlastníků a ne v zájmu svém.

 

ČINNOSTI PŘEDSEDY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

Předseda Společenství vlastníků zajišťuje veškeré úkony, které z této pozice vyplývají, včetně komplexní odpovědnosti statutárního orgánu za výkon funkce vyplývající z NOZ, příslušných předpisů a vyhlášek, stanov společenství vlastníků, usnesení shromáždění vlastníků a oprávněných požadavků vlastníků jednotek.

Předseda společenství vlastníků zajišťuje zejména tyto činnosti:

 • jedná ve věcech správy domu, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění
 • samostatně uzavírá smlouvy dle finančního limitu určeného shromážděním
 • vede evidenci vlastníků jednotek a plní povinnosti ve vztahu k rejstříku společenství
 • zajišťuje plnění usnesení shromáždění vlastníků a odpovídá mu za svou činnost
 • vyřizuje žádosti, doporučení, připomínky a stížnosti obdržené od členů společenství
 • poskytuje průběžné informace členům společenství o své činnosti, důležitém dění ve společenství, o věcných a finančních výsledcích správy společných částí domu
 • svolává shromáždění vlastníků, připravuje podklady pro shromáždění, pozvánky, zajišťuje prezenci, řídí a organizuje jednání shromáždění vlastníků jednotek, zajišťuje zápis z jednání
 • zajišťuje zpracování a schválení věcného a finančního plánu oprav a investic
 • navrhuje výši záloh na úhradu za jednotlivé služby a způsob rozúčtování úhrad za služby na jednotlivé vlastníky, není-li rozúčtování úhrad za služby stanoveno zvláštním právním předpisem, provádí kontrolu vyúčtování nákladů
 • zajišťuje včasné plnění závazků společenství vzniklé ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám, včas uplatňuje pohledávky společenství
 • vymáhá plnění povinností stanovených členům společenství
 • koná pravidelné porady se správcem objektu, včetně pravidelné kontroly objektu
 • kontroluje vedení účetnictví, sestavení účetní závěrky a plnění daňových povinností společenství
 • odpovídá za vedení písemností (vedení evidence členství), zápisů ze shromáždění, usnesení a jejich případnou skartaci
 • činí opatření k zajištění úhrady dluhů vlastníků
 • dohlíží na výkon činnosti správce, provádí jeho kontrolu