Revize, čí je to starost?

Revize, čí je to starost?

V každém domě jsou technologie, které vyžadují pravidelné revize. Jedná se o revize plynových a elektrických zařízení a vedení, revize výtahů, hromosvody, požární prohlídky, atd. Revize jsou vyžadovány právními předpisy a schvalují používání médií a zařízení v nemovitostech.

Za provedené revize a provozuschopný technický stav zařízení odpovídá výbor SVJ nebo předseda SVJ. Tuto povinnost může delegovat na správní firmu smlouvou, na kterou, pokud by zanedbala své povinnosti přechází i právní důsledky případných havárií.

Největším nebezpečím, které může nastat, jsou fiktivně provedené revize, revize pouze na papíře, ale s následnou fakturou za provedení revize. Při nekvalitně provedené revizi nesedí revizní technik na sudu s prachem, ale obyvatelé jednotek v nemovitosti.

Základem je, i když předseda SVJ nebo výbor SVJ deleguje povinnost zajištění revizí na správní firmu, kontrolovat, že revize skutečně provedeny byly a s jakým výsledkem. Aby nedošlo k situaci, že potřeba drobné opravy, kterou revize odhalí, bude správní firmou prezentována potřebou nákladné a komplexní rekonstrukce na náklady SVJ zajišťované správné firmou s cílem vyššího zisku pro ni.

Pozor na návrat OPBH!

Pozor na návrat OPBH!

Při převodu bytů do vlastnictví došlo k zániku OPBH. Bohužel v současné době dochází plíživě k vzniku nových tzv. OPBH.

Ne ve všech domech je SVJ plně funkční, ne všude jsou vlastníci, kteří jsou schopni a ochotni se podílet na vedení SVJ. V mnoha domech tak vznikají problémy s hledáním ochotného výboru, který převezme právní zodpovědnost za fungování Společenství vlastníků jednotek, zodpovědnost za majetek v řádu desítek milionů korun.

Správní firmy, které se starají o SVJ tak postupně přebírají i funkci předsedy SVJ. Tako praxe je ale velice nebezpečná pro vlastníky bytů pod touto správou.

Kumulací ekonomické správy a právní správy (předseda SVJ) domů dochází k nekontrolovanému řízení SVJ, které má za následek nejen špatnou správu domu, ale hlavně zbytečně vysoké náklady na opravy a rekonstrukce, které platí vlastníci jednotek, ale profituje zejména správní firma.

Předseda totožný nebo jakkoli propojený se správní firmou dává sám sobě volnou ruku ve výběru dodavatelů, cen za opravy a rekonstrukce a kontroly nad tímto procesem.

Předseda totožný se správní firmou má plnou moc nad všemi finančními prostředky SVJ, fondem oprav, bankovním účtem a nijak není kontrolován s nakládáním s těmito prostředky.

Řešením je svěření funkce předsedy Společenství vlastníků jednotek fyzické nebo právnické osobě, která není nijak propojena se správní firmou.